Privātuma politika

Interneta veikala zimesunuzlimes.lv privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

1. Privātuma politika tiek piemērota visos gadījumos, kad Pircējs izmanto Interneta vietni,lai iegādātos Preces, un iesniedz vai koriģē jebkādus savus personas datus.

2. Pircēja datu vākšanas un apstrādes pamatojums ir preču pārdošana Pircējam.

3. SIA "Reklāmas darbnīca 99ABC" pārvalda un apstrādā Pircēja sniegtos datus saskaņā ar šajā privātuma politikā un tiesību aktos noteiktajiem mērķiem, līdzekļiem un kārtību.

Personas datu vākšana, apstrāde

4. Pircēja datu vākšanas un apstrādes pamatojums ir preču pārdošana Pircējam.

5. Pircēja dati statistikas vajadzībām tiek apstrādāti tadā veidā, lai netiktu atklāta Pircēja identitāte.

6. Personas dati par Pircēju, kura dati tiek pārvaldīti, pamatojoties uz viņa piekrišanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no piekrišanas dienas.

Personas datu pārsūtīšana trešajām personām

7. SIA "Reklāmas darbnīca 99ABC" ir tiesības Pircēja datus nodot trešajām personām, ja tas ir saistīts ar preču pārdošanas īstenošanu:

7.1 sūtījumu piegādes dienestiem tiek nodoti Pircēja dati, kas nepieciešami preču piegādes īstenošanai;

7.2 preču ražotājam/piegādātājam var tikt nodotas Pircēju atsauksmes par Precēm;

7.3 citos gadījumos un kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Personas datu iesniegšana, koriģēšana un dzēšana

8. Pircējam ir jāiesniedz personas dati, reģistrējoties Interneta vietnē, ja Pircējs vēlas iegādāties Preces un/vai saņemt Pārdevēja informatīvās vēstules.

9. Pircējs nodrošina, lai Interneta vietnē iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoši, t. i., ja personas dati ir mainījušies, Pircējam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.

10. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā, sazinoties pa e-pastu info@zimesunuzlimes.lv, atsaukt savu piekrišanu viņa personas datu apkopošanai un apstrādei. Pēc tam, kad Pircējs ir atsaucis savu piekrišanu, Pircēja konts Interneta vietnē tiek dzēsts.

11. Pircējam ir tiesības prasīt, lai SIA "Reklāmas darbnīca 99ABC" dzēš Pircēja datus, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pircēja piekrišanu.

12. Netiek dzēsti dati, kad apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Nobeiguma noteikumi

13. SIA "Reklāmas darbnīca 99ABC" ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem daļēji vai pilnīgi mainīt Privātuma politiku, publicējot to Interneta vietnē vai informējot Pircējus pa e-pastu. Privātuma politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publicēšanas dienas.

14. Interneta vietnes kontaktinformācija: telefona numurs: +371 67144588 , e-pasta adrese – info@zimesunuzlimes.lv

Produkti
Uz augšu